Contact us here
LINAK - waar alles draait om elektrische actuatortechnologie

verklaringen

LINAK® streeft ernaar om onze klanten te voorzien van producten die voldoen aan hoge normen ten aanzien van innovatie, prestatie en milieuvriendelijkheid. Deze hoge conformiteitsnormen worden ook verlangd van onze leveranciers. Daarom is het noodzakelijk dat leveranciers in staat moeten zijn om zich op het gebied van milieu snel aan te passen aan de volgende nieuwe voorschriften, richtlijnen en conventies:

 

REACH

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) is een Europees voorschrift voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen. LINAK ondersteunt de doelstellingen van REACH (EU-voorschrift nr. 1907/2006) en voldoet aan de volgende voorschriften:

  • Candidate List of Substances of Very High Concern – kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen
  • REACH Bijlage XIV – Autorisatielijst
  • REACH Bijlage XVII – Restrictielijst

De European Chemicals Agency (ECHA) heeft op 27 juni 2018 lood toegevoegd aan de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Een gedeelte van het LINAK productassortiment is onderhevig aan deze toevoeging, wat inhoudt dat in sommige producten lood aanwezig is in een concentratie van meer dan 0,1% (w/w). LINAK streeft ernaar lood in onze producten te vervangen als dat redelijkerwijs technisch haalbaar is.

Lees meer over de REACH-verklaring van LINAK.

 

RoHS

Reduction of Hazardous Substances (RoHS) (Reduction of Hazardous Substances) (Richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn 2015/863) een richtlijn die het gebruik beperkt van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Bij LINAK monitoren wij voortdurend nieuwe voorschriften in de RoHS-richtlijn van de EU. Alle LINAK producten zijn te allen tijde RoHS-conform.

Lees meer over de huidige geldige RoHS-verklaring van LINAK.

 

Batterijrichtlijn

De batterijrichtlijn (2006/66/EC en richtlijn 2013/56/EC) regelt het beheer en gebruik van batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten. Deze richtlijn omvat ook voorschriften voor het inzamelen, behandelen, recyclen en afdanken van batterijen en accu's. LINAK voldoet aan alle verplichtingen die betrekking hebben op deze richtlijn, waaronder de markering van batterijen met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool en chemische aanduidingen: Pb (lood), Cd (cadmium en/of Hg (kwik) – al naargelang de chemische stof die in een batterij boven een bepaalde drempel aanwezig is.

 

Proposition 65

Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act uit 1986) is een wet in Californië die vereist dat bedrijven de inwoners van Californië moeten informeren over significante chemicaliën die kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. Door analyse van itemspecificaties en interne en externe gegevensverzameling heeft LINAK een aantal producten geïdentificeerd die momenteel vereisen dat hierop een waarschuwingslabel moet worden aangebracht wanneer deze worden verscheept naar Californië.

Lees meer over de de Proposition 65-verklaring van LINAK.

 

Medical Devices Regulation - voorschriften voor medische apparaten (MDR)

De MDR is op 25 mei 2017 in werking getreden en is sinds 26 mei 2020 van toepassing.

Producten van LINAK zijn niet geclassificeerd als medische elektrische apparatuur en systemen, en vallen niet binnen de reikwijdte van de EU-richtlijn of EU-bepalingen ten aanzien van medische apparaten of andere vergelijkbare nationale voorschriften. De producten zijn componenten die door de fabrikant worden ingebouwd in een elektrisch medisch apparaat. Wij begrijpen echter dat fabrikanten van medische apparaten geïnformeerd willen worden over de inhoud van de geleverde stoffen.

De MDR eist van de fabrikant dat deze verklaart of het medische apparaat al dan niet Latex bevat. Met betrekking tot Latex kunnen wij, naar ons beste weten, zeggen dat geen enkel product van MEDLINE® deze stof bevat.

Aangezien dit een voortdurend proces is, zullen wij tijdig informatie geven over de voortgang.

 

POP

POP's (EU-voorschrift nr. 2019/1021 inzake persistente organische verontreinigende stoffen/Stockholm-conventie) is een lijst met chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. LINAK voldoet aan de eisen ten aanzien van chemische stoffen die staan vermeld in het POP-voorschrift.

 

Minamata Convention on Mercury (verdrag inzake kwik)

LINAK is onderhevig aan het Minamata-verdrag inzake kwik zoals dat op 10 oktober 2013 door Denemarken werd ondertekend en op 18 mei 2017 werd goedgekeurd. Daarom voldoet LINAK aan dit verdrag dat als doel heeft de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen kwik en kwiksamenstellingen.

 

Richtlijn verpakking en verpakkingsafval

LINAK verklaart dat onze basisverpakkingsmethode bestaat uit kartonnen dozen op wegwerppallets, die een warmtebehandeling hebben ondergaan volgens de IPPC-norm ISPM nr. 15, voldoen aan de verpakkings- en verpakkingsafvalrichtlijnen 2018/852, 2004/12/EG en de wijzigingsrichtlijn 94/62/EG. Zie de verklaring in QA-16-09-008.

 

Biocompatibiliteit

LINAK MEDLINE® & CARELINE® producten, bedoeld voor gebruik in elektrische medische apparatuur en systemen, voldoen aan IEC 60601-1:2012 lid 11.7. Alle onderdelen van de producten, die bij normaal gebruik in contact kunnen komen met de huid van de patiënt of de gebruiker, worden beoordeeld. De beoordeling is gebaseerd op de eerder opgedane ervaringen en op de aard en de duur van het verwachte contact met menselijke weefsels bij gebruik. De beoordeling is gebaseerd op het feit dat LINAK producten niet-invasief zijn en alleen in contact komen met de intacte huid. Declaration of Biocompatibility.pdf

 

Europees Ecolabel

Het Europese Ecolabel, opgericht in 1992 en erkend in heel Europa en wereldwijd, is een label van hoogstaande milieuvriendelijkheid dat wordt toegekend aan producten en diensten die voldoen aan hoge milieustandaards gedurende hun levenscyclus. Het Europese Ecolabel is een vrijwillig label dat hoogstaande, betrouwbare milieuvriendelijkheid promoot, en onder andere eisen stelt aan ingrediëntengebruik waarbij rekening wordt gehouden met de gebruiker. Het Ecolabel is bijvoorbeeld van toepassing op meubelen, en steeds meer meubelfabrikanten vragen dit label aan voor hun producten. LINAK produceert componenten, geen eindproducten; daarom vallen de producten van LINAK niet binnen het bereik van het EU Ecolabel. Maar omdat we onderdelen leveren die gebruikt worden in meubelen, letten wij op de eisen en standaards, en verschillende van onze DESKLINE® producten voldoen aan deze eisen. Als je meer wilt weten over welke LINAK DESKLINE producten je kunnen helpen bij het behalen van het EU Ecolabel, neem dan contact op met je lokale vestiging, of stuur je een e-mail naar dit adres chemicalcompliance@linak.com.

 

WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment -afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Een aantal van de producten van LINAK bevatten een symbool met een afvalbak met een kruis er doorheen. Dit symbool geeft aan dat het product onder het bereik van de WEEE-richtlijn valt en niet bij het ongesorteerde huishoudelijk afval mag worden weggeworpen.

Door te zorgen dat dit product op de juiste wijze verwerkt wordt, help mogelijk negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid door onjuiste afvalverwerking te voorkomen. Vraag je lokale overheid of je Europese retailer om informatie over de wegwerplocaties voor dit product.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebuiker van het elektronische product om de batterij, in zover als mogelijk, voor wegwerpen te verwijderen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om persoonsgegevens te verwijderen, in zover als mogelijk.

LINAK is geregistreerd bij de relevante autoriteiten in de landen waar LINAK binnen het bereik van de producentendefinitie van de WEEE-richtlijn valt en financiert zijn recyclingbijdragen overeenkomstig.

 

PVC-Free™

PVC-Free™ producten van LINAK omvatten kabels, controleboxen, kolommen en actuatoren, evenals bedieningspanelen – alle verkrijgbaar voor bureaus, werktafels of keukentoepassingen. Zie voor meer informatie onderstaande link of neem contact op met je lokale vestiging.

LINAK PVC-Free™: Ecovriendelijke elektrische lineaire aandrijfsystemen

 

ZERO™ standby-technologie

De technologie ZERO™ van LINAK houdt het verbruik van standby-energie in verstelbare kantoormeubilair, werktafels en keukentoepassingen lager dan 0,1 W, zodat de emissie van CO₂ wordt verminderd tot een absoluut minimum.

LINAK heeft de technologie ZERO™ ontwikkeld voor de meeste controleboxen en nieuwe normen gesteld voor wat als verantwoord verbruik van standby-energie in toepassingen als kantoormeubilair wordt beschouwd. Neem contact op met je lokale vestiging voor meer informatie.

 

Gerecyclede materialen

Environmental Product Summary (EPS)
Voor een aantal LINAK DESKLINE-systemen heeft LINAK een Environmental Product Summary (Milieuvriendelijkheidsoverzicht) opgesteld. De verklaring bevat de hoeveelheid gerecyclede en recyclebare materialen die gebruikt worden in de systemen, op basis van een grondige evaluatie van de producten en input van de leveranciers.

LINAK streeft ernaar om onze klanten te voorzien van producten die voldoen aan hoge normen ten aanzien van innovatie, prestatie en milieuvriendelijkheid. Zie onderstaand beschikbare EPS-documenten:

 

Hoe LINAK de conformiteit van componenten waarborgt
LINAK doet al wat redelijkerwijs mogelijk is om updates van richtlijnen en voorschriften tijdig en op gepaste wijze te verwerken. Er zijn verantwoordelijkheden en relevante hulpbronnen toegewezen om ons in staat stellen om aan de normen te voldoen. LINAK heeft een procedure ontwikkeld die uiteindelijk conformiteit met voorschriften inzake chemische stoffen garandeert. Als onderdeel van deze procedure gebruikt LINAK een databeheeroplossing van een derde waarmee gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden aangeleverd door leveranciers in de vorm van verklaringen, die vervolgens worden geüpload naar de hiervoor genoemde database en door ons regelmatig worden gemonitord.

Als je meer informatie wilt of andere verzoeken hebt met betrekking tot conformiteit op het gebied van chemische stoffen, neem dan contact op via chemicalcompliance@linak.com

 

Heeft u vragen?

- Ons team staat klaar om u te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.